รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รายการผูกพันเดิม (ครั้งที่ 2) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  งบประมาณ 1,475,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,475,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างอาคารเียนแบบพิเศษ 1,475,500.00 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved