รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด  งบประมาณ 309,500.00 บาท เบิกจ่าย 309,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเครื่องมัลติมีเดีย รร.วัดพลับพลาชัย 151,500.00 29  ก.ค. 2564
2 เบิกค่าโต๊ะนักเรียนระดับประถมฯ รร.วัดพลับพลาชัย 158,000.00 29  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved