รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 250,270.00 บาท เบิกจ่าย 249,870.00 บาท คงเหลือ 400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจัดซื้อครุภัณฑฺ์ สพป.กทม.จำนวน 12 รายการ 249,870.00 10  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved