รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร  งบประมาณ 200,650.00 บาท เบิกจ่าย 200,650.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจอรับภาพ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 35,200.00 25  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าพัดลมตั้งพื้น รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 5,650.00 25  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าโต๊ะเก้าอี้ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 55,300.00 25  ก.ย. 2564
4 เบิกค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 62,500.00 25  ก.ย. 2564
5 เบิก่ค่าเครืองฉายภาพ 3 มิติ 20,000.00 25  ก.ย. 2564
6 เบิกค่าพัดลมแบบโคจร 22,000.00 25  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved