รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) รายการผูกพันเดิม  งบประมาณ 7,939,600.00 บาท เบิกจ่าย 7,939,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าก่อสร้างอาคาเรียน 5 ชั้น 567,500.00 27  ก.ย. 2564
2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 7,372,100.00 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved