รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) รายการผูกพันเดิม  งบประมาณ 7,939,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 7,939,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved