รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  งบประมาณ 85,000.00 บาท เบิกจ่าย 77,309.00 บาท คงเหลือ 7,691.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืม บย.6/64 ศน.ปวันรัตน์ 15,800.00 9  มี.ค. 2564
2 เบิกเงินยืม บย.9/64 ศน.ณภัทร 37,500.00 22  มี.ค. 2564
3 ส่งคืนเงินยืม ศน.ปวันรัตน์ บย.6/64 -8,100.00 23  มี.ค. 2564
4 เบิกค่าจ้างทำโล่และเกียรติบัตร (์NT) 9,575.00 9  ส.ค. 2564
5 เบิกค่าจ้างทำโล่และเกียรติบัตร (RT) 8,962.00 9  ส.ค. 2564
6 เบิกค่าทำหนังสือโครงการประเมินความสามารถการอ่าน RT กลุ่มนิเทศ 13,572.00 25  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved