รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 19,996.16 บาท คงเหลือ 3.84 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการจัดการศึกษาแนวพุทธฯ กลุ่มนิเทศ 19,996.16 28  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved