รายการเบิกจ่าย
 กลับ   าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมพัฒนาชุดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการอ่านเชิงวิชาการของผู้เรียนในยุคดิจิทัล (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 600.00 บาท เบิกจ่าย 600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 600.00 2  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved