รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี  งบประมาณ 3,200.00 บาท เบิกจ่าย 2,000.00 บาท คงเหลือ 1,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเดินทาง ชดใช้เงินทดรองราชการ บย.13 2,000.00 15  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved