รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2564)  งบประมาณ 102,000.00 บาท เบิกจ่าย 102,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรง ก.พ.64-3 ราย 21,935.48 9  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงง ก.ค.-ส.ค.64 จำนวน 2 ราย 68,000.00 15  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูผู้ทรง ก.ค.-ส.ค.64ืรร.พระตำหนักฯ 12,064.52 18  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved