รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 19,945.00 บาท คงเหลือ 55.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการสิ่งแวดล้อม รร.บางบัว 10,000.00 20  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าวัสดุวิจัยกลุ่มอนุรักษ์ฯ รร.ราชวินิตประถมบางแค 9,945.00 24  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved