รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2564 (สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ)  งบประมาณ 69,000.00 บาท เบิกจ่าย 65,995.00 บาท คงเหลือ 3,005.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการรักษ์พงไพรฯ รร.วัดสังข์กระจาย 11,000.00 27  ส.ค. 2564
2 เบิกค่าวัสดุโครงการค่ายรักษ์พงไพรฯ รร.วัดหนัง 11,000.00 27  ส.ค. 2564
3 เบิกคาวัสดุโครงการค่ายรักษ์พงไพรฯ รร.ประถมนนทรี 11,000.00 27  ส.ค. 2564
4 เบิกค่าวัสดุโครงการค่ายรักษ์พงไพร รร.วัดนาคปรก 11,000.00 27  ส.ค. 2564
5 เบิกค่วัสดุรักษ์พรไพรฯ รร.ราชวินิตประถมบางแค 11,000.00 27  ส.ค. 2564
6 เบิกค่าวัสดุโครงการรักษ์พงไพร รร.อนุบาลสามเสน 10,995.00 12  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved