รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 12,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved