รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  งบประมาณ 48,000.00 บาท เบิกจ่าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 18,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุ(ทำคู่มือโครงการรวิจัยเชิงฯการเรียนรู้วิถีใหม่) กลุ่มนิเทศ 30,000.00 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved