รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   งบประมาณ 255,000.00 บาท เบิกจ่าย 255,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทน พ.ย.-ธ.ค.63 รร.วัดนาคปรก 34,000.00 14  ม.ค. 2564
2 เบิกค่าตอบแทน พ.ย.-ม.ค.64 รร.พระตำหนักฯ 51,000.00 1  ก.พ. 2564
3 เบิกค่าตอบแทน ธ.ค.63 รร.วัดด่าน 4,935.48 1  ก.พ. 2564
4 เบิกค่าตอบแทน ม.ค.64 วัดนาคปรก 17,000.00 5  ก.พ. 2564
5 เบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรง มี.ค.64 51,000.00 7  เม.ย. 2564
6 เบิกค่าจ้างครูผู้ทรง มิ.ย.64 51,000.00 12  ก.ค. 2564
7 เบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรง ม.ค.64 รร.วัดด่าน 17,000.00 1  มี.ค. 2564
8 เบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรางคุณค่าเดือน ก.พ.64 -3 ราย 29,064.52 9  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved