รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   งบประมาณ 255,000.00 บาท เบิกจ่าย 106,935.48 บาท คงเหลือ 148,064.52 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทน พ.ย.-ธ.ค.63 รร.วัดนาคปรก 34,000.00 14  ม.ค. 2564
2 เบิกค่าตอบแทน พงย.-ธ.ค.63 รร.พระตำหนักฯ 51,000.00 1  ก.พ. 2564
3 เบิกค่าตอบแทน ธ.ค.63 รร.วัดด่าน 4,935.48 1  ก.พ. 2564
4 เบิกค่าตอบแทน ม.ค.64 วัดนาคปรก 17,000.00 5  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved