รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) โรงเรียนปลายทาง  งบประมาณ 3,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง/ศน.สุธาทิพย์ 1,000.00 5  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าใช้จ่ยเดินทางประชุม/ผอ.พงศ์พิษณุ 2,000.00 14  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved