รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  งบประมาณ 11,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 11,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved