รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  งบประมาณ 11,200.00 บาท เบิกจ่าย 9,996.11 บาท คงเหลือ 1,203.89 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯรร.วัดนาคปรก 400.00 9  มิ.ย. 2564
2 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ รร.อุบาลวัดนางนอง 400.00 9  มิ.ย. 2564
3 เบิกคาวัสดุโครงการพัฒนาฯรร.อนุบาลวัดปรินายก 400.00 8  มิ.ย. 2564
4 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ รร.อนุบาลสามเสน 400.00 8  มิ.ย. 2564
5 เบิกค่าวัสดุโครงกรพัฒนาฯรร.อนุบาลพิบูลเวศม์ 400.00 8  มิ.ย. 2564
6 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ รร.สายน้ำทิพย์ 400.00 8  มิ.ย. 2564
7 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนารร.วัดอุทัยธาราม 400.00 8  มิ.ย. 2564
8 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ-รร.วัดสังข์กระจาย 400.00 8  มิ.ย. 2564
9 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ-รร.วัดพลับพลาชัย 400.00 8  มิ.ย. 2564
10 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ-รรวัดชัยชนะสงคราม 400.00 8  มิ.ย. 2564
11 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯรร.ราชวินิตประถมบางแค 400.00 8  มิ.ย. 2564
12 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ-รร.มหาวีรานุวัตร 400.00 8  มิ.ย. 2564
13 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯรร.พิบูลอุปถัมภ์ 400.00 8  มิ.ย. 2564
14 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ-รร.ดาราคาม 400.00 8  มิ.ย. 2564
15 เบิกค่่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ-รร.พญาไท 400.00 8  มิ.ย. 2564
16 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนฯรรงวัดเวตวันฯ 400.00 9  มิ.ย. 2564
17 เบิกค่าวัสดุโครงการพัศนาฯ รร.โฆสิตฯ 399.11 9  มิ.ย. 2564
18 เบิกค่าวัสดุโครงการพัฒนาฯ รร.วัดหนัง 397.00 9  มิ.ย. 2564
19 เบิกค่าวัสดุโครงการฯปฐมวัย รร.ทีปังกรฯ 400.00 21  มิ.ย. 2564
20 เบิกค่าวัสดุโครงการฯปฐมวัย รร.บางบัว 400.00 21  มิ.ย. 2564
21 ค่าวัสดุโครงการฯปฐมวัย รร.ไทยรัฐฯ75 400.00 21  มิ.ย. 2564
22 เบิกค่าวัสดุโครงการปฐมวัย รร.วัดหงส์รัตนาราม 400.00 25  มิ.ย. 2564
23 เบิกคาวัสดุปฐมวัยฯ รร.วดัมหาบุศย์ 400.00 27  ส.ค. 2564
24 เบิกค่าวัสดุโครงการปฐมวัย รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 400.00 12  ก.ย. 2564
25 เบิกค่าวัสดุโครงการปฐมวัย รร.ทุ่งมหาเมฆ 400.00 19  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved