รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับวิทยากรในการเดินทางมาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศน์ Coding Mentor  งบประมาณ 600.00 บาท เบิกจ่าย 600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางอบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาฯ 600.00 2  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved