รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 40,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,600.00 บาท คงเหลือ 36,400.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืม บย.17/64 ศน.สุธาทิพย์ 3,600.00 20  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved