รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลและถอดบทเรียนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนสุจริต) พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการรเสริมสร้างคุณธรรม(รร.สุจริต) รร.วัดเวตวัน 10,000.00 28  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved