รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 40,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 40,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved