รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม รร.วัดเวตวัน 5,000.00 28  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved