รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามความเหมาะสมของสถานศึกษา  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 20,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved