รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  งบประมาณ 5,008,300.00 บาท เบิกจ่าย 5,008,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ(รร)ต.ค.63 1,225,660.00 30  ต.ค. 2563
2 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการ (รร.)ต.ค.63 10,000.00 30  ต.ค. 2563
3 เบิกค่าตอบแทนพนกงานราชการ พ.ย.63 (เขต) 214,180.00 23  พ.ย. 2563
4 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการ พ.ย.63(เขต) 12,000.00 23  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ย.63 (รร) 1,181,430.00 23  พ.ย. 2563
6 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการ พ.ย.63(รร.) 10,000.00 23  พ.ย. 2563
7 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต.ค.63(เขต) 214,180.00 23  พ.ย. 2563
8 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการ ต.ค.63(เขต) 12,000.00 23  พ.ย. 2563
9 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค.63 (เขต) 214,180.00 23  ธ.ค. 2563
10 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการ ธ.ค.63(เขต) 12,000.00 23  ธ.ค. 2563
11 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค.63 (รร) 1,175,983.55 23  ธ.ค. 2563
12 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการ ธ.ค.63(รร.) 10,000.00 23  ธ.ค. 2563
13 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธ.ค.63 (รร.) 5,446.45 23  ธ.ค. 2563
14 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.64 (เขต) 214,180.00 22  ม.ค. 2564
15 เบิกค่าครองชีพพนักงราชการ ม.ค.64 (เขต) 14,475.00 22  ม.ค. 2564
16 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.64 (รร.) 482,585.00 22  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved