รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๓)  งบประมาณ 1,730,800.00 บาท เบิกจ่าย 1,730,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี.ค.64 (เขต) 202,535.00 24  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าครองชีพชั่วคราว มี.ค.64(เขต) 11,475.00 24  มี.ค. 2564
3 เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เม.ย.64 (รร.) 1,203,430.00 21  เม.ย. 2564
4 เบิกค่าครองชีพชั้วคราว เม.ย.5 ราย (รร.) 8,645.00 21  เม.ย. 2564
5 เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เม.ย.64 (เขต) 221,630.00 21  เม.ย. 2564
6 เบิกค่าครองชีพช่ั่วคราว เม.ย.64 (เขต) 11,475.00 20  พ.ค. 2564
7 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ค.64 (รร) 71,610.00 20  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved