รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2564)  งบประมาณ 5,156,400.00 บาท เบิกจ่าย 5,156,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราขการ พ.ค.64 (เขต) 221,630.00 20  พ.ค. 2564
2 เบิกค่าครองชีพชั่วคราว พ.ค.64 (เขต) 11,475.00 20  พ.ค. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราขการ พ.ค.64(รร.) 1,115,406.45 20  พ.ค. 2564
4 เบิกค่าครองชีพชั่วคราว พ.ค.64 (รร.) 8,645.00 20  พ.ค. 2564
5 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ มิ.ย.64 (รร.) 1,177,235.67 22  มิ.ย. 2564
6 เบิกค่าครองชีพ มิ.ย.64 8,645.00 22  มิ.ย. 2564
7 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ มิ.ย.64(เขต) 221,630.00 22  มิ.ย. 2564
8 เบิกค่าครองชีพ มิ.ย.64 (เขต) 11,475.00 22  มิ.ย. 2564
9 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ รร. ก.ค.64 1,189,630.00 20  ก.ค. 2564
10 เบิกค่าครองชีพช่ั่วคราว รร. ก.ค.64 8,645.00 20  ก.ค. 2564
11 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการเขต ก.ค.64 221,630.00 20  ก.ค. 2564
12 เบิกค่าครองชีพชั่วคราวเขต ก.ค.64 11,475.00 20  ก.ค. 2564
13 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส.ค.64 (เขต) 221,630.00 23  ส.ค. 2564
14 เบิกเงินค่าครองชีพชั่วคราว ส.ค.64 (เขต) 11,475.00 23  ส.ค. 2564
15 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ รร. ส.ค.64 715,772.88 23  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved