รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (มกราคม-ธันวาคม 2564)  งบประมาณ 3,437,600.00 บาท เบิกจ่าย 3,437,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.64 (รร.) 748,035.00 22  ม.ค. 2564
2 เบิกค่าครองชีพพนักงานราชการ ม.ค.64(รร.) 8,645.00 22  ม.ค. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการตกเบิก ต.ค.-พ.ย.63(เขต) 14,900.00 25  ม.ค. 2564
4 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการตกเบิก ต.ค.-พ.ย.63 (รร.) 98,380.00 25  ม.ค. 2564
5 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการตกเบิก ธ.ค.63 (เขต) 7,450.00 25  ม.ค. 2564
6 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตกเบิก ธ.ค.63 (รร.) 49,190.00 25  ม.ค. 2564
7 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ.64 (เขต) 221,630.00 18  ก.พ. 2564
8 เบิกค่าครองชีพชั่วคราว ก.พ.64(เขต) 11,475.00 18  ก.พ. 2564
9 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ม.ค.64 (เขต) 7,450.00 25  ม.ค. 2564
10 เบิกค่่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ.64 (รร.) 1,203,430.00 18  ก.พ. 2564
11 เบิกเงินค่าครองชีพ ก.พ.64 (รร.) 8,645.00 18  ก.พ. 2564
12 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี.ค.64 (รร.) 1,058,370.00 24  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved