รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  งบประมาณ 251,300.00 บาท เบิกจ่าย 251,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าครุภัณฑ์(ุอปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์)รร.วัดด่าน 126,000.00 18  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าครุภัณฑ์ (พัฒนาระดับก่อนประถม) รร.วัดด่าน 65,500.00 18  ก.ย. 2564
3 เบิกค่าครุภัณฑ์(พัฒนาระดับก่อนประถม) รร.วัดด่าน 59,800.00 18  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved