รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากประสบอุบัติภัย (โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก)  งบประมาณ 356,900.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 356,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved