รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 3,119,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,320,000.00 บาท คงเหลือ 799,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าซ่อมแซมปรับปรุงงวดที่ 1 รร.บางบัว 1,160,000.00 23  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าซ่อมแซม(งวดสุดท้าย) รร.บางบัว 1,160,000.00 20  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved