รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 4,670,400.00 บาท เบิกจ่าย 2,924,250.00 บาท คงเหลือ 1,746,150.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิก่ค่าปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ราชวินิต งวดที่ 1 974,750.00 2  มิ.ย. 2564
2 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ราชวินิต งวด 2 974,750.00 25  มิ.ย. 2564
3 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 3 974,750.00 29  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved