รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 1,523,000.00 บาท เบิกจ่าย 989,950.00 บาท คงเหลือ 533,050.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน งวด 1,งวดสุดท้าย รร.ทีปังกร 989,950.00 25  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved