รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 943,800.00 บาท เบิกจ่าย 500,000.00 บาท คงเหลือ 443,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จ่ายค่าจ้่างปรับปรุงอาคารเรียน (งวด 1) รร.วัดโสมนัส 120,750.00 6  พ.ค. 2564
2 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม รร.วัดโสมนัส งวดที่ 2 189,600.00 20  พ.ค. 2564
3 เบิกค่าซ่อมแซมอาคารเรียนงวดสุดท้าย รร.วัดโสมนัส 189,650.00 18  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved