รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 3,716,800.00 บาท เบิกจ่าย 3,600,000.00 บาท คงเหลือ 116,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าซ่อมแซมปรับปรุงงวด1 รร.ประถมนนทรี 900,000.00 23  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าซ่อมแซมปรับปรุงงวด2 รร.ประถมนนทรี 1,080,000.00 19  เม.ย. 2564
3 เบิกค่าซ่อมแซมปรับปรุงงวดสุดท้าย รร.ประถมนนทรี 1,620,000.00 20  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved