รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 1,582,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,106,600.00 บาท คงเหลือ 476,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมงวด1-รร.วัดประยุรวงศาวาส 553,300.00 23  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม งวดสุดท้่าย รร.วัดประยุรวงศาวาส 553,300.00 11  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved