รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  งบประมาณ 2,330,600.00 บาท เบิกจ่าย 2,230,000.00 บาท คงเหลือ 100,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซม งวด1 รร.วัดหนัง 1,351,600.00 23  มี.ค. 2564
2 เบิกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.วัดหนัง งวดที่2,งวดสุดท้าย 878,400.00 21  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved