รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม)-เข็ม ค.ส.ล.  งบประมาณ 303,900.00 บาท เบิกจ่าย 303,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าก่อสร้างรั้ว รร.วัดนาคปรก (งวดเดียว) 303,900.00 7  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved