รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาค่ายทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง จำนวนเงิน 60,000 บาท 2. รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนั  งบประมาณ 105,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 105,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved