รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาค่ายทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง จำนวนเงิน 60,000 บาท 2. รายการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนั  งบประมาณ 105,000.00 บาท เบิกจ่าย 69,588.00 บาท คงเหลือ 35,412.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการป้องกันยาเสพติดฯ กลุ่มส่งเสริม 14,990.70 23  ส.ค. 2564
2 เบิกค่าวัสดุกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหายาเสพติด รร.วัดเจ้ามูล 17,000.00 27  ส.ค. 2564
3 เิบิกค่าวัสดุกจกรรมส่งเสริมป้องกันยาเสพติด รร.วัดอุทัยธาราม 17,000.00 31  ส.ค. 2564
4 เบิกค่าวัสดุโครงการป้องกันยาเสพติด รร.บางบัว 4,000.00 31  ส.ค. 2564
5 เบิกเงินยืม บย.22/64 นายยุทธนา 2,400.00 6  ก.ย. 2564
6 เบิกค่าวัสดุป้องกันยาเสพติพฯ รร.บ้านหนองบอน (ภารวี หริรักษ์ สำรองจ่าย) 4,197.30 12  ก.ย. 2564
7 เบิกค่าวัสดุโครงการป้องกันยาเสพติด รร.ไทยรัฐวิทยา 75 4,000.00 12  ก.ย. 2564
8 เบิกค่าใช้จ่ายประกวดป้ายรณรงค์ รร.บ้านหนองบอน 2,800.00 15  ก.ย. 2564
9 เบิกค่าสมนาคุณวิทยากร รร.ราชวินิต 1,200.00 15  ก.ย. 2564
10 เบิกค่าวัสดุต้านภัยยาเสพติด รร.พิบูลอุปถัมภ์ 2,000.00 22  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved