รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,800.00 บาท คงเหลือ 1,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุลูกเสือต้านยาเสพติด รร.ราชวินิต 2,800.00 27  ส.ค. 2564
2 เบิกค่าวัสดุลูกเสือต้านยาเสพติด รร.พระตำหนักฯ 4,000.00 27  ส.ค. 2564
3 เบิกค่าวัสดุต้านภัยยาเสพติด รร.พิบูลอุปถัมภ์ 2,000.00 22  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved