รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 100,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มส่งเสริมฯ 100,000.00 25  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved