รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อดำเนินงานตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,990.48 บาท คงเหลือ 9.52 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด กลุ่มส่งเสริม (ณัฐพงศ์) 4,990.48 6  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved