รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน เพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน  งบประมาณ 51,042,000.00 บาท เบิกจ่าย 50,942,000.00 บาท คงเหลือ 100,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบรรเทาภาระค่าใช้จายด้านการศึกษา 51,042,000.00 1  ก.ย. 2564
2 ส่งคืนเงินบรรเทาค่าใช้จ่ายด้า่นการศึกษาของประชาชน -34,000.00 7  ก.ย. 2564
3 ส่งคืนเงินกู้บรรเทาค่าใช้จ่ยด้านการศึกษาของประชาชน -66,000.00 8  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved