รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)  งบประมาณ 9,316,400.00 บาท เบิกจ่าย 2,833,480.00 บาท คงเหลือ 6,482,920.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการโรงเรียนเดือน ตุลาคม 2564 1,174,990.00 20  ต.ค. 2564
2 เบิกค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการโรงเรียนเดือนตุลาคม 2564 8,645.00 20  ต.ค. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการเขตเดือน ตุลาคม 2564 221,630.00 20  ต.ค. 2564
4 เบิกค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการเขตเดือนตุลาคม 2564 11,475.00 20  ต.ค. 2564
5 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการเขตเดือนพฤศจิกายน 2564 221,630.00 18  พ.ย. 2564
6 เบิกค่าครองชีพชั่วคราวเขตเดือน พฤศจิกายน 2564 11,475.00 18  พ.ย. 2564
7 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2564 1,174,990.00 18  พ.ย. 2564
8 เบิกค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2564 8,645.00 18  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved