รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565)   งบประมาณ 322,000.00 บาท เบิกจ่าย 49,448.00 บาท คงเหลือ 272,552.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการโรงเรียนเดือน ตุลาคม 2564 19,715.00 20  ต.ค. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการเขตเดือน ตุลาคม 2564 5,009.00 20  ต.ค. 2564
3 เบิกเงินประกันสังพนักงานราการเขตเดือนพฤศจิกายน 2564 5,009.00 18  พ.ย. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการโรงเรียนเดืนอพฤศจิกายน 2564 19,715.00 18  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved