รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2565)  งบประมาณ 46,300.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 46,300.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved