รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน สำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน คร้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)  งบประมาณ 386,000.00 บาท เบิกจ่าย 164,492.77 บาท คงเหลือ 221,507.23 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าบ้าน ต.ค.64 ตกเบิก 15 ราย 122,450.00 18  พ.ย. 2564
2 เบิกค่าเช่าบ้าน พ.ย.64 จำนวน 8 ราย 42,042.77 26  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved