รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน  งบประมาณ 84,000.00 บาท เบิกจ่าย 82,000.00 บาท คงเหลือ 2,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินกู้ฯโควิด19 2019ปี64ครั้งที่ 2 84,000.00 27  ต.ค. 2564
2 เบิกเกินส่งคืนเงินกู้เพื่อบรรเทาภาระด้านการศึกษา -2,000.00 11  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved