รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิม ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,300 บาท  งบประมาณ 1,441,500.00 บาท เบิกจ่าย 922,500.00 บาท คงเหลือ 519,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูธุรการเดือนพฤศจิกายน 2564 450,000.00 18  พ.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2564 11,250.00 18  พ.ย. 2564
3 เบิกค่าจ้างครูธุุรการเดือนตุลาคม 2564 450,000.00 18  พ.ย. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมเดือนตุลาคม 2564 11,250.00 18  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved