รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  งบประมาณ 167,400.00 บาท เบิกจ่าย 73,800.00 บาท คงเหลือ 93,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนแม่บ้านเขตเดือน ตุลาคม 2564 18,000.00 3  พ.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมแม่บ้านเขตเดือน ต.ค.64 450.00 3  พ.ย. 2564
3 เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าเขต 2 รายเดือน ตุลาคม 2564 18,000.00 3  พ.ย. 2564
4 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขตเดือน ตุลาคม 2564 450.00 3  พ.ย. 2564
5 เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เขตเดือน พ.ย.64 จำนวน 2 ราย 18,000.00 18  พ.ย. 2564
6 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่เขตเดือน พ.ย.64 450.00 18  พ.ย. 2564
7 เบิกค่าตอบแทนแม่บ้านเขตเดือนพ.ย.64 18,000.00 18  พ.ย. 2564
8 เบิกเงินประกันสังคมแม่บ้านเขตเดือน พ.ย.64 450.00 18  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved