รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 2,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 329,663.27 บาท คงเหลือ 1,670,336.73 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืมราชการ บย.1/65 นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง 18,800.00 1  พ.ย. 2564
2 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน-น.ส.ชมกมล 2,025.00 1  พ.ย. 2564
3 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมประเมินบุคลากร 38 (ค)-น.ส.ธนาศรี 1,890.00 1  พ.ย. 2564
4 เบิกค่าจัดประชุมคัดเลือก ผอ.กลุ่มนิเทศ -นางกฤติมา 490.00 1  พ.ย. 2564
5 เบิกค่าน้ำประปาเดือน ก.ย.64 3,343.00 1  พ.ย. 2564
6 เบิกค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2564 50,088.38 1  พ.ย. 2564
7 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย ก.ย.64 214.00 1  พ.ย. 2564
8 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย ก.ย.64 1,183.78 1  พ.ย. 2564
9 เบิกค่าจัดประชุมเลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการ-น.ส.นวนันท์ 245.00 3  พ.ย. 2564
10 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมผู้บริหารโรงเรียน 5,750.00 3  พ.ย. 2564
11 เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ เดือน ต.ค.64 57,000.00 3  พ.ย. 2564
12 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ เดือนตุลาคม 2564 1,425.00 3  พ.ย. 2564
13 เบิกจ่ายเงินยืมราชการ บย.1/65 น.ส.สมฤทัย ธรรมา 54,440.00 5  พ.ย. 2564
14 เบิกค่าน้ำประปาเดือน ต.ค.64 3,343.80 15  พ.ย. 2564
15 เบิกค่าไปรษณีย์เดือน ต.ค.64 2,555.00 15  พ.ย. 2564
16 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก.ย.-ต.ค.64 1,923.86 18  พ.ย. 2564
17 เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค.64 52,102.57 18  พ.ย. 2564
18 เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ เดือน พ.ย.64 57,000.00 18  พ.ย. 2564
19 เบิกเงินประกันสังคมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ เดือน พ.ย.64 1,425.00 18  พ.ย. 2564
20 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหทมาย เดือน ต.ค.64 1,224.88 22  พ.ย. 2564
21 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย เดือน ต.ค.64 214.00 22  พ.ย. 2564
22 เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.64 6,980.00 22  พ.ย. 2564
23 เบิกเงินยืมราชการ บย.3/65 น.ส.ชุติมา พึ่่งพัฒน์ 2,100.00 2  ธ.ค. 2564
24 เบิกค่่าลงทะเบียนอบรมพัสดุ-นางพรสวรรค์ 3,900.00 7  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved